• བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཀུན་འདུས་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་པར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ། [11-14]
 • 《གནའ་རབས་བོན་གྱི་དཔེ་དཀོན་བྲིས་མ》དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ། [11-02]
 • 《ཨ་མདོ་བྱམས་པ་དང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ》ཞེས་པ་དཔེ་སྐྲུན་བྱས། [08-16]
 • རྒྱལ་ནང་དུ་མཐོང་དཀོན་པའི་དུས་རབས17པའི་ཐང་གའི“ཚད་ལྡན་བསླབ་གཞི”བསྐྱར་དུ་སྒྲིག་བཞིན་ཡོད་པ། [07-26]
 • ཐའོ་མེང་གིས་བསྒྱུར་བའི་དཔེ་དེབ《མེད་པར་གྱུར་བའི་ས་གཞིའི་མུ་མཐའ》ལ་རང་མིང་འགོད་པ་དང་འཚོང་བ། [04-12]
 • བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་གྱི་ཐ་སྙད་གསར་པའི་ཚིག་མཛོད། [07-10]
 • བོད་རྒྱ་ཚིག་མཛོད་ཆེན་མོ། [07-10]
 • བསྡུ་ཡིག་གསེར་གྱི་མེ་ལོང་། [07-10]
 • རྒྱ་བོད་དབྱིན་གསུམ་གསར་བྱུང་རྒྱུན་བཀོལ་རིས་འགྲེལ་མིང་མཛོད [07-10]
 • བོད་ཀྱི་ཡུལ་སྐད་རྣམ་བཤད། [07-10]
 • 
 • བདེ་ཆེན་ཁུལ་གྱི་གནས་ཚུལ་ཀུན་འདུས་ཞེས་པའི་དཔེ་དེབ་པར་བསྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།
 • 《གནའ་རབས་བོན་གྱི་དཔེ་དཀོན་བྲིས་མ》དཔེ་སྐྲུན་འགྲེམས་སྤེལ་བྱས་པ།
 • 《ཨ་མདོ་བྱམས་པ་དང་དགེ་འདུན་ཆོས་འཕེལ》ཞེས་པ་དཔེ་སྐྲུན་བྱས།
 • རྒྱལ་ནང་དུ་མཐོང་དཀོན་པའི་དུས་རབས17པའི་ཐང་གའི“ཚད་ལྡན་བསླབ་གཞི”བསྐྱར་དུ་སྒྲིག་བཞིན་ཡོད་པ།
 • ཐའོ་མེང་གིས་བསྒྱུར་བའི་དཔེ་དེབ《མེད་པར་གྱུར་བའི་ས་གཞིའི་མུ་མཐའ》ལ་རང་མིང་འགོད་པ་དང་འཚོང་བ།
 • བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི《བྲག་དཀར་སྤྲེལ་རྫོང》གི་པར་དེབ་དཔེ་བསྐྲུན་འགྲེམ་སྤེལ་བྱས་པ།
 • མེ་སྟོན་གྱི《བྱང་སེམས་གབ་པའི་འགྲེལ་པ》ཞེས་པའི་དཔེ་རྙིང་ཞིག་རྙེད་པ།
 • ཀྲུང་གོའི་བོད་རིག་པའི་དུས་དེབ།