བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་རྙིང་པ་རྣམས་གཅིག་གྱུར་གསང་རྟགས་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་ཚུལ།
བོད་ཡིག་ཡིག་གཟུགས་རྙིང་པ་རྣམས་གཅིག་གྱུར་གསང་རྟགས་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱ་ཚུལ།
རྩོམ་པ་པོ། འབུམ་པ། ཡིག་བསྒྱུར། ཚེ་དོན། དུས་ཚོད། 2013-07-04 རྩོམ་ཁུངས། སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ། ཀློག་གྲངས། 312

           གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་གིས་གཤམ་གསལ་གྱི་ལམ་སྟོན་ཁག་ལག་ལེན་ཚུལ་བཞིན་བྱས་ན། གློག་ཀླད་ཐོག་ཡིག་གཟུགས་གསར་རྙིང་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་པ་ནི་ཁྱེད་རང་རང་ཉིད་ཀྱིས་བྱེད་ཐུབ་པ་ཞིག་རེད། ཁྱེད་རང་ལ་བོད་ཡིག་གི་ཡིག་གཟུགས་རྙིང་པ་སྟེ། དཔེར་ན་གཡུ་མཚོ་དང་སམ་བྷོ་ཊ། ཨེལ་ཊི་བེ་ཊན། ཊི་བེ་ཊན་མེ་ཤེན་ཝེབ་སོགས་ཀྱི་ནང་ཡིག་ཆ་ཡོད་པ་དེ་ཚོ་གཅིག་གྱུར་གསང་རྟགས་ཅན་གྱི་བོད་ཡིག་ཏུ་བརྗེ་བསྒྱུར་བྱེད་ན། ཐོག་མར་ཁྱེད་རང་གི་གློག་ཀླད་ཀྱི་མཉེན་ཆས་དེ་ནི་ཝིན་ཌོ་སེ་ཐོན་གསར་པ་ཝི་སི་ཊ་ (Vista) ཡིན་ཤག་ཐོག དེའི་ནང་རང་གི་ཡིག་ཆ་རྙིང་པ་རྣམས་བྲིས་པའི་ཡིག་གཟུགས་རྙིང་པ་དེ་གསར་འཇུག་བྱས་པ་ཞིག་དགོས་པ་ཡིན།                 དེ་ནས་ཁྱེད་རང་གིས་གྷོ་གྷེལ་ (www.google.com) གྱི་ནང་ནས་ UDP Tibetan ཞེས་འཚོལ་བའམ་ཡང་ན་ཟུར་གསལ་གྱི་དྲ་ཤོག་གི་ཁ་བྱང་ (http://udp.leighb.com/) བརྒྱུད་དེ། གཅིག་གྱུར་གསང་རྟགས་ཡིག་ཆ་བཟོ་ཐབས་ཟེར་བའི་མཉེན་ཆས་ (The Unicode Document Processor) དེ་ཕབ་བཤུ་བྱེད་དགོས་པ་ཡིན། དྲ་ཤོག་དེའི་ཐོག་སླེབས་དུས་ཁྱེད་རང་ལ་དགོས་མཁོ་ཆེ་བའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཡོད་པ་དང༌། ལྷག་པར་ཟུར་གྱི་རེའུ་མིག་དམར་པོའི་ཡོད་པའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་ཀློག་ན་ཕན་ཐོགས་ཆེན་པོ་ཡོང་ངེས་ཡིན། ༼ཞིབ་ཏུ་འདིར་གཟུགས།  http://www.tibetitw.com/article/tech/201004126.html ༽