དབུ་ཤོག >> སྐྱེ་ཁམས་ཡུལ་སྐོར། >> སྐྱེ་ཁམས་སྲུང་སྐྱོང་།
རྫ་ཆུའི་མགོ་ཁུངས་སུ་འཚོ་བའི་སྲོག་ཆགས་དབྱི་ཡི་པར་རིས།
རྩོམ་པ་པོ། མི་གསལ། དུས་ཚོད། 2018-04-19 རྩོམ་ཁུངས། མི་དམངས་དྲ་བ། ཀློག་གྲངས། 441


       ཉེ་ཆར། པེ་ཅིན་ནས་ཡོང་བའི་པར་ལེན་མཁན་སུན་ཡན་ཁྲུའུ་ཡིས་རྫ་ཆུ་མགོ་ཁུངས་ཀྱི་ཡུལ་ཤུལ་ཁུལ་རྫ་སྟོད་རྫོང་གི་ནུབ་རྒྱུད་ས་ཁུལ་དུ་སྲོག་ཆགས་དབྱི་རྒྱུ་བའི་པར་རིས་བླངས་ཡོད་པ་རེད། འདི་ལས་རྫ་ཆུ་མགོ་ཁུངས་རྒྱུད་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་ཁོར་ཡུག་གི་སྲུང་སྐྱོབ་ལས་ཀར་འབྲས་བུ་ཐོན་པ་མཚོན་ཡོད་ལ། རི་སྐྱེས་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་འཚོ་སྡོད་གནས་བབ་སྔར་ལས་བདེ་འཇགས་ཡིན་པ་མངོན་ཡོད་པ་རེད།


རྩོམ་སྒྲིག་པ། (ཚེ་རིང་སྒྲོལ་མ།)