བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་གསར་བའི་ཚིག་མཛོད
རྩོམ་པ་པོ། མི་གསལ། ཡིག་བསྒྱུར། སྒྲོལ་མ་ལྷ་མཚོ། དུས་ཚོད། 2013-04-14 རྩོམ་ཁུངས། སེམས་ཀྱི་ཉི་ཟླའི་བོད་ཡིག་དྲ་བ། ཀློག་གྲངས། 268

       བོད་རྒྱ་དབྱིན་གསུམ་གྱི་ཐ་སྙད་གསར་བའི་ཚིག་མཛོད།http://zt.tibet.cn/zw/tanyesarpa.pdf